Skala wierności ACT (ACT Fidelity Measure)

Oryginał Lucy O’Neill, Gary Latchford, Lance M. McCracken, Christopher D. Graham
Tłumaczenie
Bartosz Kleszcz i Lidia Baran

Źródło O’Neill, L., Latchford, G., McCracken, L. M., & Graham, C. D. (2019). The development of the Acceptance and Commitment Therapy Fidelity Measure (ACT-FM): A delphi study and field test. Journal of Contextual Behavioral Science, 14, 111-118.

Link do czasopisma

Skala ta została zaprojekowana do bycia wykorzystywaną przez klinicystów doświadczonych w ACT i rozumiejących jego zasady. Można z niej korzystać do oceny wierności ACT w różnorodnych kontekstach np. jako narzędzie do ewaluacji własnej lub cudzej praktyki lub jako narzędzie badawcze. Itemy odzwierciedlają cztery kluczowe obszary ACT: postawę terapeuty, otwarty styl reagowania, świadomy styl reagowania oraz zaangażowany styl reagowania. Znajdziesz je opisane niżej wraz definicjami. Itemy służą do oceny zachowań terapeuty jako spójnych lub niespójnych z tymi obszarami. Przykładowo, w ramach otwartego stylu reagowania spójnego z ACT itemem jest „Terapeuta stwarza klientowi okazje, aby zauważać, w jaki sposób nawiązuje on kontakt ze swoimi myślami i/lub emocjami (np. czy unikowo, czy w otwarty sposób)”. Niespójnym z ACT itemem jest „Terapeuta jako cel terapii zachęca klienta, aby «myśleć pozytywnie» lub zastępować negatywne myśli pozytywnymi”. Takie itemy istnieją, ponieważ jest możliwe, aby być zarówno spójnym i niespójnym z ACT w ramach tej samej sesji terapii, rozróżnienie czego może być pomocne w ramach badań lub treningu. Spójne i niespójne itemy nie są swoimi przeciwnościami. Jeśli ocenianie niespójnych itemów nie służy twoim celom, możesz je pominąć.

Definicje skal

Postawa terapeutki

Postawa przyjęta przez terapeutę jest równa, troskliwa i nieoceniająca. Terapeutka powinna okazywać empatię i ciepło oraz mieć za przewodnika to, co klient wnosi na sesję. Terapeutka nie próbuje zmieniać tego, jak klient myśli, a zamiast tego kieruje za pomocą technik opartych na bezpośrednim doświadczaniu w stronę zauważania własnych przeżyć. Terapeutka zachęca do przyjęcia odpowiedzialności, skupia się na kontekście i modeluje elastyczne psychologicznie reakcje i zachowanie.

Otwarty styl reagowania

To zdolność do otworzenia się na doświadczenia oraz do obserwowania i opisywania ich bez „wikłania się” w nie czy bez prób pozbycia się ich. Terapeuta może skupiać się na umiejętnościach, które zwiększają gotowość klienta, aby tworzyć przestrzeń na trudne myśli, emocje i wrażenia z ciała, jeśli będzie to służyć jego wartościom i celom. Może korzystać z technik defuzji lub ćwiczeń, aby tworzyć okazje do zauważania obecności myśli czy dystansowania się od nich.

Świadomy styl reagowania

To zdolność do elastycznego kontaktu z chwilą obecną. Może do tego wliczać się praktyka w ramach ćwiczeń zaprojektowanych tak, aby wzmacniać zdolność klienta do nieoceniającego przebywania w chwili obecnej. Terapeuta może zachęcać klienta, aby przyjąć postawę obserwatora własnych psychicznych przeżyć, jeśli takie działanie ma przełożyć się na zwiększanie ilości jego skutecznych działań.

Zaangażowany styl reagowania

Jest to zdolność, by na bieżąco rozpoznawać i określać własne wartości oraz by działać w zgodzie z nimi. Terapeuta może klientowi stwarzać okazje do określenia własnych wartości. Może pomagać klientowi formułować cele i działania, które te wartości będą wspierać, oraz wspierać planowanie i realizowanie tych działań.

Procedura

  • Skup się na zachowaniu terapeuty.
  • Terapeuta może nie mieć okazji, aby zademonstrować wszystkie zachowania ujęte w ACT FM, zwłaszcza podczas krótkich sesji.
  • Punktuj tylko na bazie zaobserwowanych zachowań, a nie tego, co myślisz, że terapeuta by osiągnął, gdyby miał więcej czasu.
  • Pojedyncze zachowanie terapeuty może być kodowane w ramach wszystkich pasujących itemów, a nie tylko w ramach jednego pasującego najbardziej.
  • Przed punktowaniem każdej sesji zapoznaj się ze skalą, abyś nie miał problemu ze znalezieniem danego itemu, kiedy znajdziesz jej odzwierciedlenie podczas danej sesji.
  • Rób notatki podczas przysłuchiwania się lub oglądania danej sesji w miejscach pod danymi itemami.
  • Punktując przywołuj na myśl konkretne przykłady.
  • Punktuj itemy pod koniec sesji, a nie podczas, jako że punktacja może się zmienić.

Punktacja

Oceniaj każdy z itemów bazując na usłyszanych lub zaobserwowanych zachowaniach, zakreślając obok każdego itemu odpowiednią liczbę.

Punktacja wyniesie 0, jeśli dane zachowanie nie wystąpiło. Punktacja wyniesie od 1 do 3, jeśli zachowanie wystąpiło. Wyższe wyniki oznaczają zachowania występujące z większą konsekwencją. Przyznawaj wyłącznie pełne wyniki np. nie wystawiaj oceny 2,5.

Będziesz musiał korzystać z własnego klinicznego osądu, biorąc pod uwagę kontekst sesji terapeutycznej oraz funkcję zachowania terapeuty.

Pełną punktację dla każdej podskali można wyliczyć przez dodanie wyników trzech itemów. Postawa terapeuty – spójna z ACT ma 4 itemy, proszę zatem przekształcić to na skalę dziewięciopunktową przez dodanie wyników 4 itemów, podzielenie wyniku przez 4 i pomnożenie przez 3. Itemy spójne z ACT mogą zostać dodane, dając ogólną punktację spójności z ACT. Itemy niespójne z ACT mogą zostać dodane, aby otrzymać ogólną punktację niespójności z ACT.